Питання та відповіді

 

1. Які документи має особисто пред’явити абітурієнт при поданні заяви на вступ?

Вступник пред’являє особисто:

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • медична довідка за формою 086-о;
  • паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Заяву та необхідні відомості про вступника можна подати в електронному вигляді через систему «Електронний вступ 2014».

У разі включення до списку рекомендованих до зарахування, вступник у визначені Правилами прийому строки зобов’язаний пред’явити оригінали документів.

2. Чи можуть відмовити у прийомі документів, якщо в абітурієнта всі нотаріально завірені копії, але немає оригіналів відповідних документів?

Так, у такому випадку приймальна комісія відмовить у прийомі документів. Копії жодних документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

3. Чи можуть відмовити у прийомі документів, якщо немає приписного свідоцтва (військового квитка)?

Приймальна комісія має підстави відмовити у прийомі документів. У всіх громадян України чоловічої статі (крім юнаків 1998 року і молодших) обов’язковим документом, який додається до заяви, є військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці, у якому має бути відмітка про взяття на військовий облік (приписку до призовної дільниці).

4. Який термін дії медичної довідки за формою 086-о та що робити, коли за діагнозом вступникові протипоказане навчання за обраним напрямом підготовки?

Термін дії медичної довідки за формою 086-о – 1 рік. Вступити на навчання можливо на будь-який напрям (спеціальність), але, якщо навчання там протипоказане, в абітурієнта може погіршати стан здоров’я та виникнуть проблеми з працевлаштуванням, за що вищий навчальний заклад відповідальності не нестиме.

5. Чи дійсні сертифікати минулих років?

Вступники мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010 або2011, або 2012,або 2013 роки.

6. Які вступні випробування необхідно складати при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра?

Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти проводяться фахові вступні випробування.

При вступі на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра обов’язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови.

Перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються правилами прийому до вищого навчального закладу.

7. Якщо в абітурієнта є атестат про здобуття повної загальної середньої освіти, а також диплом певного освітньо-кваліфікаційного рівня, то з якого документа враховується середній бал при вступі на перший курс?

З атестата, якщо він вступає на основі повної загальної середньої освіти.

8. Чи можна зараховувати за результатами вступних випробувань абітурієнтів, які здобули повну загальну середню освіту в 2007 році і раніше, але зареєструвалися і проходили зовнішнє незалежне оцінювання з навчальних дисциплін у 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 роках і мають в сертифікаті бали нижче 124?

Так.

9. Чи можливо брати участь у конкурсі на заочну форму навчання, якщо абітурієнт не пройшов на жоден обраний напрям підготовки денної форми навчання?

Можливо тільки за умови загального обмеження – п’ять вищих навчальних закладів, у кожному з них три напрями підготовки (загальна сума напрямів підготовки, у яких абітурієнт може брати участь у конкурсному відборі незалежно від форми навчання – 15, але на один і той же напрям підготовки можна брати участь у конкурсі як на стаціонарну, так і на заочну форми навчання).

10. Якщо вступник хоче вступати на основі уже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня, чи потрібно проходити зовнішнє тестування?

Ні.

Інститут екології економіки і права має право приймати на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, осіб які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр (з нормативним строком навчання на вакантні місця) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня (спеціаліста,) за умови вступу на споріднений напрям підготовки та  осіб які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр (з нормативним строком навчання на вакантні місця) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.

Вступ відбувається за результатами фахових вступних випробувань, що проводяться Інститутом екології економіки і права

Так.

Якщоособи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, не мають спорідненого напряму підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра в Інституті екології економіки і права.

11. Чи приймають на навчання з дипломом «молодший спеціаліст»?

Так.

Термін навчання 2-3 роки до «бакалавра» в залежності від академічної різниці.

на напрям 6.030507 «Маркетинг» підходять споріднені спеціальності за дипломомом «молодший спеціаліст»:

5.03050701 «Маркетингова діяльність»,
5.03050702 «Комерційна діяльність»

на напрям 6.030508 «Фінанси і кредит» підходять споріднені спеціальності за дипломомом «молодший спеціаліст»:

5.03050801 «Фінанси і кредит»,
5.03050802 «Оціночна діяльність»

на напрям 6.030506 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» підходять споріднені спеціальності за дипломомом «молодший спеціаліст».

5.03050601 «Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовищ»

Отримавши диплом «бакалавра» можна продовжити навчання в нашому Інституті екології економіки і права та отримати диплом «спеціаліста» або «магістра».

12. Які умови вступу для учасників міжнародних олімпіад?

До Інститут екології економіки і правазараховуються поза конкурсом за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді

13. Чи можуть вступати до інституту вступники, якщо з конкурсних предметів мають у сертифікаті менше, ніж 124 бали?

Інститут екології економіки і права за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат

Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів

14. Який порядок вступу до Інституту екології економіки іправа для вступників-іноземців та осіб без громадянства, які здобули повну загальну середню освіту в Україні?

Особи з постійною посвідкою на проживання мають при вступі ті самі права, що і громадяни України.

15. В які строки повинна вноситися плата за навчання?

Згідно зі статтею 64 Закону України «Про вищу освіту» плата за навчання або за надання додаткових освітніх послуг може вноситися за весь строк навчання повністю одноразово або частками – помісячно, посеместрово, щорічно.

16. Де можна ознайомитьсь з рейтинговим списком вступників?

Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті Інституту екології економіки і права із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

17. Упродовж скількох днів після оприлюднення списку рекомендованих вступники мають подати оригінали документів?

Після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування – п’ять днів. Після оприлюднення другого та наступних списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюються два дні для виконання вступниками вимог щодо зарахування.

18. Вступ відбувається за напрямами чи за спеціальностями?

Вступ на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра відбувається за напрямами; спеціаліста, магістра – за спеціальностями

19. Чи є в Інституті гуртожиток?

Так.